Spádové území

Spádové území představuje udržitelně se rozvíjející region. Strategickým plánováním a rozhodováním vytváří podmínky pro vlastní prosperitu, soudržnost a environmentální odpovědnost. Spádové území vyjednávají samosprávy se svými občany jako logické, přiměřeně velké, území s vlastním centrem vybavenosti, službami a pracovními příležitostmi. Vytváří tak pro své občany jedinečný prostor pro zdravý a plnohodnotný život v rámci kterého jsou schopni naplnit většinu svých životních potřeb. Spádové území tak rozšiřuje smysl termínů spádové území, spádová oblast, které se již používají ve státní správě. např. pro zdravotnická zařízení (která mají zajišťovat zdravotní službu pro danou oblast, ve školství - spádové školy, ap.) Spádové území je nejmenší smysluplná správní jednotka. Profesionálně spravuje a rozvíjí vlastní území a naplňuje v něm dlouhodobé cíle konkrétními projekty a opatřeními.
Spádová území lze formalizovat pouze dohodou samospráv. Zahrnuje prostor pro sdílení, spolupráci a koordinaci a to buď jako mikroregion, svazek obcí, nebo jako svazek obcí a městských částí, nebo jako organizační a správní opatření v rámci jedné velké městské části.

Spádové území zavádí do veřejné správy všechny standardy strategického plánování. Naplňuje cíle MA21. Plní veřejné úkoly dané usnesením vlády ČR č. 669/2018 ze 17. 10. 2018, kterým byl schválenimplementační plán strategického rámce ČR 2030. Pomáhá odstraňovat bariéry pro implementaci národní RIS3 strategii, která směřuje ČR k inovacím vyššího řádu a práci s vyšší přidanou hodnotou. Spádové území si organizuje veřejnou správu, zpracovává strategické dokumenty až do podoby konkrétních akčních plánů. Pojmenovává vlastní jedinečnost, problémy a potenciály a vytváří zcela nový typ tržních příležitostí. Vytváří prostor pro inovace, široké zapojení a spolupráci.

Spádové území se tvoří v souladu s §101 ústavy ČR. Představuje veřejnoprávní korporaci významnější tržní síly do cca 10 tisíc do 35 tisíc obyvatel, které je koordinované stabilní profesionální správou.

Spádové území je jednotně (celostně) spravované území, kde veřejná správa předjednává a diskutuje řešení se všemi aktéry formou permanentního kulatého stolu na úrovni konkrétních parcel, úkolů, opatření. Pracuje vždy v  odpovídajícím měřítku a podrobnosti, která je přestavitelná a  srozumitelná jak občanům, tak samosprávě, která své občany reprezentuje. Správa zprostředkovává komunikaci se všemi aktéry v území a předává informace k rozhodování samosprávám. Vše musí probíhat transparentním, standardizovaným, a proto snadno kontrolovatelným způsobem.

Spádové území je schopné zajišťovat služby na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP). Ta je kromě jiného i pořizovatelem územně plánovací dokumentace do které se vyjednané dohody závazně promítnou jako opatření obecné povahy.

Správu a organizaci spádových území podporuje datová platforma Gopiner, která nabízí 3 typy rozhraní a 8 samostatných pracovních modulů. Veřejný reporting otevírá příležitost výzkumným organizacím, odborníkům, firmám i samotným občanům koordinovat své cíle s  potřebami veřejného zájmu a naplňovat je svojí vlastní činností v území. Standardy hodnocení umožňují propojení do globálně využívaných software korporátních společností ke stanovení uhlíkové stopy a ESG reportingu.