Slovníček pojmů

  Akční plán

  Akční plán představuje souhrn konkrétních kroků. Zpravidla se jedná o soubor projektů, které povedou k naplnění strategických cílů. Je to nástroj strategického řízení. Pro plnění akčního plánu se stanovují priority. Plnění akčního plánu se trvale sleduje a hodnotí z pohledu účinnosti dosažení vytyčeného strategického cíle.

  Cost - benefit

  Hlavním účelem posouzení a výběr nejvhodnějšího projektu, nebo postupu, vzhledem k využití zdrojů a hodnoty dosaženého cíle. Každému hodnocení Cost-benefit musí předcházet základní analýza, která popíše rozsah vlivů, které je nutné zohlednit. Navazuje tedy minimálně na analýzu SWOT a hodnocení SMART RICH.

  Při ověřování dopadů se v každém kroku hodnotí vždy dopady a zisky ekonomické, environmentální a sociální. Pro každý projekt se přiměřeně použijí tyto kroky následujícího postupu.

  1. Vymezení projektu (s ohledem na všechny typy působení fyzicky i zprostředkovaně)
  2. Stanovení dopadů (hodnotit sčítání vlivů)
  3. Určení ekonomicky relevantních dopadů (přínosy, náklady, externí vlivy, náklady a přínosy)
  4. Fyzická kvantifikace relevantních vlivů (popsání fyzické hodnoty toků nákladů a přínosů a jejich zařazení v čase. Označení míry nejistoty)
  5. Peněžní ocenění relevantních vlivů (převedení všech vlivů na společné jednotky - peníze. Využití dostupných tržních ocenění trhy)
  6. Diskontování toku nákladů a přínosů (všechny relevantní toky, které lze vyjádřit v penězích přepočíst na současnou hodnotu peněz
  7. Test čisté současné hodnoty (převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?)
  8. Analýza citlivosti (na čem závisí vhodnost projektu a jak se změní pokud se upraví některé parametry z bodů 1-6. Určení kritických parametrů pro kladné hodnocení projektu. Přepočíst zejména diskontní míru, fyzické a stínové ceny vstupů a výstupů a dobu životnosti projektu)
  Charakter území

  Charakterem území se rozumí soubor podstatných přírodně krajinných, sociálně ekonomických, historických a kulturně civilizačních, zvláště urbanistických, architektonických a estetických prvků či vlastností specifických pro konkrétní území (především poloha v území, intenzita, struktura a typ zastavění, vymezení a uspořádání veřejných prostranství, infrastruktura, způsob využití území a míra jeho změn), včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb.

  (Odpovídá nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.Prahy -pražské stavební předpisy)

  Idea

  Idea je námětem pro diskusi. Je součástí interní - komunitní práce. V rámci oficiálního rozhraní a kulatých stolů je projednávána pouze v souvislosti s jinými již konkretizovanými náměty, záměry a projekty. Je to nezávazná myšlenka, nápad, nebo souhrn myšlenek a nápadů bez analýzy a konkrétního zacílení s potenciálem rozpracování do konkrétního námětu.

  Lokalita

  Lokalitou je plocha nebo soubor ploch, popřípadě část plochy, kterou je možné vymezit na základě převažujícího charakteru. (Odpovídá nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.Prahy -pražské stavební předpisy - charakter viz slovníček)

  Námět

  Námět je první stupeň přípravy konkrétního řešení. Kdokoliv může podat libovolný námět do oficiálního rozhraní a každý námět v oficiálním rozhraní bude vypořádán. Námětem se stane idea, která je 1. konkrétně pojmenována (o co se jedná) 2. je popsán přínos - smysl (k čemu slouží), 3. je popsán rozsah (jednoduchý odhad vlivu, dopadu, potřeb).

  Oblast (geografická)

  Oblast je menší poznatelné přibližně vymezené, pojmenovatelné geografické území. Území kde lze rozpoznat společné znaky, potřeby, využití, vazby. Zpravidla část spádového území. Pojmenovaná oblast přirozeně pomáhá určit rozsah koordinace a vazeb pro konkrétní opatření a projekty v území. Vymezení pomáhá nalézat společné zájmy a cíle a vytváří předpoklady pro aktivní management a udržitelnou správu.

  Oblast strategického rámce ČR 2030

  Základní členění klíčového strategického dokumentu pod kterým jsou pak shrnuty strategické cíle, ke kterým jsou přiřazeny karty specifických cílů. Strategický rámec je členěn do 5ti oblastí. (1. Lidé a společnost, 2. Hospodářský model, 3. Odolné ekosystémy, 4. Obce a regiony, 5. Globální rozvoj.)

  Oblast zájmu (Gopinera)

  Přiřaditelný parametr Gopinera. Každý uživatel si může vymezit, která data, informace, plány, organizace, geografické místo chce sledovat a být o něm informován.

  Permanentní kulatý stůl

  Permanentní kulatý stůl je metoda aktivní správy jednotného, trvale udržitelného managementu spádového území, kterou zajišťuje profesionální pracovník. 1x za měsíc pořádá neformální setkávání u kulatého stolu, které vylučuje silové jednání z pozice lhůt a závazných stanovisek. U kulatého stolu jsou si všichni rovni. Jednání je vždy veřejné.

  (Projednávají se výsledky postupu plnění akčních plánů za účasti všech aktérů v území. Neformálně se koordinují záměry a diskutují vhodné varianty řešení. Z jednání vznikají zápisy, které kontrolují stav úkolů, plnění dohod a koordinují se postoje, aby pro rozhodování a jednání komisí a rad byly již předjednané problémy s maximem možných informací z území.)

  Profesionální správa spádového území

  Zajišťuje udržitelný management území, koordinuje a připravuje podklady pro rozhodování samospráv. Základní metodou práce je koordinace prostřednictvím permanentních kulatých stolů. Profesionální správa aktivně vytváří předpoklady pro trvalé ověřování podoby uznaných veřejných zájmů a jejich základní stabilizaci v závazných dokumentech.

  (Profesionální správa sleduje ve spádovém území soulad konkrétních projektů, záměrů a nastavení priorit s místními strategickými cíli i cíli regionálních rámců kraje i ČR. Aktivně poskytuje součinnost a zpětnou vazbu práci profesionální správy zájmových spádových území i potřebnou koordinační součinnost krajské správě.)

  Projekt

  Projekt je schválený a projednaný záměr, doplněný o hodnocení Cost - benefit. Má vyčleněné finance a daný časový rámec na přípravu a realizaci. Projekt představuje soubor činností, které vedou ke konkrétnímu řešení v rámci daného rozsahu a oblasti zájmu. Váha a posouzení projektů vyplývá ze sumy synergických efektů, které konkrétní projekt přináší. Každý oficiální projekt je hodnocen i s ohledem na volební cyklus.

  Příklad dobré praxe

  Příklad dobré praxe představuje účinnější (méně úsilí) a efektivnější (dobré výsledky) cesty k vytyčenému cíli, založené na opakovatelných postupech, které se mohou osvědčit i jinde a které může využít větší počet občanů, municipalit a organizací.

  SMART RICH

  Metoda hodnocení kvality projektových cílů i jednotlivých projektů

  • S (Specific) - Musí být specifický – konkrétní

   (Stanovení cíle – milníku, odpovědné osoby a pravomocí)

  • M (Measurable) - Musí být měřitelný řiditelný – smysluplný – cílený – motivující

   (Zhodnocení vymezeného území – rozsahu zájmu, proč je to tak a co to přinese – možné i finančně)

  • A (Achievable) - Musí být dosažitelný – procesovatelný

   (Zhodnocení nákladů a potřebných kapacit, participace a odpovídající legislativy)

  • R (Relevant) - Musí být realistický – odpovídající – patřící na toto jednání – přiměřený rozsah

   (Činnosti: - popis konkrétních činností k dosažení cíle)

  • T (Time-bound) - Musí být ohraničený v čase – měřitelný, termínově určený

   (Časové zařazení – popis časových vazeb)

  • R (Re-verifiable) - Musí být kontrolovatelný hodnotitelný, synergický – kontrolovatelná úspěšnost, přínosnost, smysluplnost.

   (Hodnocení: - porovnání, synergie, priority - popis , vyhodnocení, (SMART), SWOT, Cost-benefit)

  • I (Innovative) - Inovační, jedinečný, originální – co nabízí

   (Čím je řešené území jedinečné - jak využívá, přispívá, rozvíjí specifický potenciál)

  • C (Coordinated) - Musí být v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty

   (Karty nadřazených strategií a koordinace s širšími vazbami ovlivňující území)

  • H (Healthy) - Musí být přínosný, zdravý – etický – udržitelný – v souladu se strategickými cíli – cílem – vizí

   (Karta vlastního strategického směřování v souladu s pilíři udržitelnosti)

  Spádové území

  Nejmenší smysluplná správní jednotka území schopná aktivního managementu území v měřítku jednotlivého člověka. Vytvořená dohodou samospráv za účelem zajištění udržitelného rozvoje, prosperity a plnohodnotného života občanů. Koordinovaný, transparentní rozvoj je zajištěn prostřednictvím stabilní profesionální správy.

  Více o spádovém území
  Specifický cíl

  Specifické cíle jsou takové cíle organizace, které upřesňují strategické cíle a jsou přiřaditelné konkrétním odpovědným osobám ve společnosti, nebo organizaci. (Cíl lze ověřit metodou SMART RICH)

  Strategický cíl

  Strategické cíle jsou nejvyšší dosažitelné cíle (mety) organizací či jednotlivců. Strategické cíle jsou součástí strategického řízení. Strategické cíle jsou zaměřeny vždy multioborově. (Pokud by řešili jen jednu oblast není to strategický cíl, ale projekt). Váha strategických cílů se vždy poměřuje s tím, jak přispívají k naplnění celkové vize (ideální podobě cílového stavu).

  Strategie

  Strategie je vždy multioborová celostní. Je to obecný plán, který umožňuje společné dlouhodobé směřování k dosažení vytyčené vize (cílového stavu) prostřednictvím dosahování jednotlivých met (strategických cílů).

  Subsidiarita

  Subsidiarita je princip správy, která usiluje o to, aby veškerá odpovědná rozhodnutí byla přijímána vždy na té nejnižší možné úrovni.

  SWOT analýza

  Jednoduché hodnocení, které je rozděleno do 4 karet, které hodnotí - 1. Silné stránky, 2. Příležitosti, 3. Slabé stránky, 4. Rizika. Každá karta musí obsahovat pohled z více stran, tedy obsahovat více položek, cca 5. Pokud je to možné a smysluplné, je SWOT analýza ověřována z interního pohledu (silné stránky a příležitosti) a externího pohledu (slabé stránky a rizika).

  Uznaný veřejný zájem

  Uznaný veřejný zájem představuje samosprávami vyjednanou shodu, která je prokazatelně v souladu s cíli, které naplňující potřeby občanů. Pro ochranu veřejného zájmu si občané platí veřejné instituce, které tím naplňují vlastní smysl své existence.

  V komplexním složitém světě je nutné neustálou kontrolou a vyvažováním ověřovat, zda institucemi prosazovaný „uznaný“ veřejný zájem stále naplňuje smysluplně stanovený cíl ve prospěch společnosti. Ke kontrole a ověřování slouží strategické dokumenty, které vznikají v široké diskusi na základě dat, za účasti laické a odborné veřejnosti. Strategické dokumenty slouží k jednotné organizaci veřejné správy, která pak svými vlastními prostředky naplňuje dohodnuté cíle konkrétními kroky podle stanovených postupů a norem. Správně pojatá legislativa – obecné zákonné normy zpravidla dávají veřejné správě prostor pro výklad paragrafů a jejich článků tak, aby mohla účinně prosazovat uznaný veřejný zájem a docházelo k naplňování společně vytyčených strategických cílů. (Pokud samospráva nemá s občany sjednanou vizi rozvoje a strategické cíle k jejímu naplňování je pro veřejné instituce velice obtížné ověřovat skutečnou podobu veřejného zájmu. Chybí totiž rozhodovací kompas, který znemožňuje utilitární rozhodnutí deformované soukromými zájmy jednotlivců.)

  Vize

  Vize je představa žádoucího budoucího cílového stavu. Jedná se o jednoduchý popis jeho podoby. Je to představa ideálního stavu, kterého chce jednotlivec, nebo organizace svojí strategií dosáhnout.

  Zájmové spádové území

  Jsou všechna navazující spádová území k vlastnímu spádovému území, nebo jakákoliv samosprávami vymezitelná plocha, která má být předmětem trvalé koordinace profesionální správou spádového území.

  Záměr

  Záměr je samosprávou (vedením společnosti) projednaný námět, který je doplněn o základní analytické hodnocení. SWOT. Správnost námětu je ověřena metodou SMART RICH. Záměr má odsouhlasen finanční rámec (případně časovou dotaci) na jeho přípravu.